Kuhada

Kuhada

UREDBA o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, Šumarstva i vodnoga gospodarstva

Prema toj uredbi se:

Ovom Uredbom određuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj državnih služ­be­ni­ka i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, kao i druga pitanja od značenja za rad Ministarstva.

Postoji kabinet, odjel, tajništvo i više uprava, a pod brojem 13 i nama najvažnija:

13. Uprava za lovstvo

Članak 83.

Uprava za lovstvo izrađuje nacrte podzakonskih akata iz djelokruga lovstva; prati provedbu međunarodnih konvencija i ugovora, te stanje u djelokrugu planiranja lovstva; nadzire upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači; brine o prirodnom odnosu između vrsta, zaštiti divljači i očuvanju njenih prirodnih staništa, te poduzima odgovarajuće mjere; prati stanje u djelokrugu lovstva koji se odnosi na lovišta i uzgajališta divljači, te inicira rješavanje pojedinih pitanja iz ovih područja; brine o provedbi zakona, propisa i drugih općih akata u dijelu koji se odnosi na koncesiju prava lova, zakup lovišta i izvršavanje prava lova; pomaže pri provođenju javnih natječaja; sastavlja ugovore o gospodarenju lovištima i prati njihovo provođenje; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj lovstva; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona. Za obavljanje poslova Uprave utvrđuju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

13.1. Odjel gospodarenja lovištima; i 13.2. Odjel lovne inspekcije.

13.1. Odjel gospodarenja lovištima

Članak 84.

Odjel gospodarenja lovištima prati izvršenje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti; radi na izradi nacrta provedbenih propisa iz djelokruga lovstva; nadzire i provodi upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa lovnogospodarskih osnova i programa; koordinira rad tijela državne uprave i tijela lokalne samouprave i uprave u djelatnosti lovstva; obav­lja poslove u svezi s davanjem koncesija i zakupa prava lova, te prati ostvarivanje prava lova; provodi postupak odobravanja lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači i njihovih revizija; vodi evidencije i izrađuje iskaze o brojnosti divljači, površinama lovišta, stanju zakupljenosti lovišta u Republici Hrvat­skoj i dostavlja ih nadležnim tijelima; prati ugovore o zakupu i koncesijama u državnim lovištima; raspoređuje lovozakupnine za državna lovišta; izrađuje prijedlog za rakid ugovora o zakupu ili koncesiji prava lova na državnim lovištima, izrađuje izvješća i dostavlja ih nadležnim tijelima; priprema natječaje i sudjeluje u provedbi davanje lovišta na gospodarenje; inicira rješavanje pojedinih pitanja iz područja lovstva i priprema dokumente vezane za razvoj lovstva; prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i ograničenja EU, te uskla­đuje propise i ugovore vezane uz razvoj lovstva; surađuje sa domaćim i stranim institucijama oko pripreme i provedbe mjera za razvoj lovstva; daje stručne upute i pruža pomoć odgova­raju­ćim, pravnim i fizičkim osobama; obavlja druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

13.2. Odjel lovne inspekcije

Članak 85.

Odjel lovne inspekcije obavlja inspekcijske poslove i nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Uprave lovstva; daje stručna mišljenja i naputke inspektorima; planira, prati, analizira i nadzire rad inspektora; surađuje sa pravosudnim, policijskim i drugim tijelima državne uprave; rješava o žalbama protiv prvostupanjskih rješenje inspektora; vodi propisane evidencije, te obavlja druge poslove inspekcije.

Ovdje je dan samo izvadak iz uredbe, koji govori za što je nadležna uprava za lovstvo.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 989 Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 59/2001 i 199/2003) i članka 27. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine donijela je ovu uredbu.

 

  • Autor: A. E. HARTINK
  • Izdanje: 320 stranica, tvrdi uvez
  • Izdavač: Veble commerce p.o. Zagreb (1999. godine)
  • ISBN:
  • Dimenzije:
  • Cijena : 250,00  212,50 Kn
  • Napomena : dobavljivo (pritisnite na sličicu knjige)

 

Lovac i divljač

Srijeda, 07 Srpanj 2004 13:54
lovac_i_divljac_140
  • Autor: TOMISLAV HRUŠKOVEC
  • Izdanje: 296 stranica, tvrdi uvez
  • Izdavač: Alfa d.o.o. Zagreb (1991. godine)
  • ISBN: 86-409-0018-3
  • Dimenzije: 16 x 24,5 cm
  • Cijena : 167,00 Kn
  • Napomena : rasprodano

Lovački leksikon

Srijeda, 07 Srpanj 2004 13:54


  • Autor: DANIJEL POPOVIĆ
  • Izdanje: 193 stranica, tvrdi uvez
  • Izdavač: Pop & pop - Zagreb (2002. godine)
  • ISBN:
  • Dimenzije:
  • Cijena : 250,00 Kn
  • Napomena : rasprodano

 

Lovačka udruga "Srndać" Virovitica djeluje u Virovitičko-podravskoj županiji.

Zakupnik je zajedničkog otvorenog lovišta:

 • Broj I - "Virovitica"

Lovište "Virovitica" se sastoji od 34000 ha lovnih i 3250 ha nelovnih površina. Lovište se proteže u teritorijalnim granicama grada Virovitice u nizinskom dijelu.

Posjetite našu web stranicu i saznajte više o nama!

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA 1606

Na temelju članka 69. stavka 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK O NAČINU LOVA U GRANIČNOM POJASU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način lova divljači u graničnom pojasu.

Članak 2.

Lov divljači iz članka 1. ovoga Pravilnika obuhvaća traženje, dočekivanje, motrenje u cilju lova, vabljenje, praćenje, odstrjel i lovljenje žive divljači, puštanje ptica grabljivica, skupljanje uginule divljači i njezinih dijelova i skupljanje jaja pernate divljači.

Članak 3.

Pod graničnim pojasom u smislu ovoga Pravilnika smatra se dio teritorija Republike Hrvatske u širini 300 metara od granične crte, bez obzira da li se ista proteže kopnom ili vodenom površinom.

Članak 4.

Lovoovlaštenici i pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno pravo lova (u daljnjem tekstu: ovlaštenici prava lova), a koji organiziraju skupni ili pojedinačni lov divljači u graničnom pojasu dužni su isti najaviti nadležnoj policijskoj postaji, najkasnije 24 sata prije početka lova.
U pisanoj najavi o održavanju lova osobe iz stavka 1. ovoga članka trebaju navesti sljedeće podatke:
- naziv predjela u kojem će se održati lov;
- popis sudionika u lovu;
- vrijeme početka i očekivano vrijeme trajanja lova;
- ime, prezime i telefonski broj osobe koja rukovodi lovom.

Članak 5.

Lov divljači unutar graničnog pojasa mora započeti najmanje 100 metara od granične crte i odvija se prema unutrašnjosti teritorija Republike Hrvatske.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, divlje patke, divlje guske i crna liska mogu se loviti obalom rijeka i unutar pojasa iz stavka 1. ovoga članka, ako se državna granica proteže istima.
Lov divljači iz stavka 1. i 2. ovoga članka mora se obavljati na način da uporabom lovačkih naboja ne može doći do povrede državne granice.

Članak 6.

Pri lovu divljači u graničnom pojasu sudionici u lovu ne smiju prelaziti državnu granicu.

Članak 7.

Kada pri lovu divljači lovački psi ovlaštenika prava lova iz susjedne države dođu u granični pojas Republike Hrvatske, ovlaštenik prava lova je dužan o tome obavijestiti okolne ovlaštenike prava lova u susjednoj državi.

Članak 8.

Kada ranjena divljač prijeđe državnu granicu ovlaštenik prava lova je dužan o tome obavijestiti ovlaštenika prava lova lovišta u susjednoj državi, u koje se sklonila ranjena divljač.

Članak 9.

Ovlaštenik prava lova lovišta u graničnom pojasu dužan je o kršenju odredbi ovoga Pravilnika, kao i odredbi posebnih propisa koji uređuju nadzor državne granice od strane lovaca i drugih osoba koje sudjeluju u lovu obavijestiti nadležnu policijsku postaju.

Članak 10.

Ovlaštenici prava lova, koji organiziraju lov u graničnom pojasu, prije početka skupnog ili pojedinačnog lova dužni su lovce, kao i ostale sudionike u lovu upoznati s obvezama i zabranama koje proizlaze iz ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/47
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 6. lipnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

Alpski brak jazavčar - Dachsbracke

Nedjelja, 05 Studeni 2006 10:28

To je stara pasmina koju koriste za lov u predjelima njemačkih i austrijskih Alpa, te u bavarskim šumama. Alpski brak jazavčar vrlo je aktivan, srednje velik i snažan pas s jakim kostima i dobro razvijenim mišićima. Djeluje elegantno. Pas za lovce. Svojeglav je i agresivan u lovu, a inače je prijazan, srdačan i pitom. Brz je, neumoran i siguran.

Lov na divlje svinje

Ponedjeljak, 08 Listopad 2007 03:00

edgar_b_lov_na_divlje_svinje_14

  • Autor: EDGAR BÖHM
  • Izdanje: 208 stranica, tvrdi uvez
  • Izdavač: Stanek d.o.o. Varaždin (2004. godine)
  • ISBN: 953-6926-22-9
  • Dimenzije: 17 x 22 cm
  • Ilustracija, fotografije: 50
  • Jezik: Hrvatski, 
  • Prijevod: Brankica Šošić
  • Cijena : 89,10 Kn

        NARUČI

ocjenjivanje_lovackih_trofeja_veljko_varicak_m
  • Autor: VELJKO VARIĆAK
  • Izdanje: 176 stranica, tvrdi uvez
  • Izdavač: Euroteam d.o.o. - Varaždin (1997. godine)
  • ISBN:
  • Dimenzije:
  • Cijena : 171,00 Kn
  • Napomena : rasprodano

 

Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb organizira razne programe osposobljavanja pa među ostalim programima i tečajeve osposobljavanja za

K2 Items

-

SO hunting tM

so hunting 1 2023 mala

fanzoj lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023