Zbogom oružje, zbogom uspomene

Napisala  Nedjelja, 12 Travanj 2015 17:05

Trajno onesposobljeno oružje je i dalje oružje ili samo opasna stvar za uspomenu?

Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja: Zakon o oružju od 05.05.1997.(N.N.Br.46/97)
Članak 45. “U slučaju smrti vlasnika oružja supružnik, odnosno punoljetni član uže obitelji koji je živio u zajedničkom kućanstvu s umrlim vlasnikom dužan je u roku od 30 dana predati oružje i streljivo nadležnom tijelu”. O predanom oružju nadležno tijelo izdaje potvrdu.
Nasljedniku oružja može se na njegov zahtjev izdati oružni list za držanje ili držanje i nošenje oružja ukoliko ispunjava uvjete iz članka 18. stavka 1. točke 1) do 7) ovoga Zakona. Nasljedniku oružja koji oružje želi zadržati samo kao uspomenu, može se na njegov zahtjev izdati oružni list za držanje oružja kao uspomenu ukoliko ispunjava uvjete iz članka 18. stavka 1. točke 1) do 4) ovoga Zakona.

Članak 46. Ako nasljednik oružja umrlog vlasnika ne podnese zahtjev za izdavanje oruž- nog lista ni nakon šest mjeseci od smrti vlasnika ili ako je takav zahtjev odbijen, nadležno tijelo oduzet će oružje i streljivo i s njim postupiti na način propisan člankom 52. i 53. ovoga Zakona.
Članak 18. Nadležno tijelo izdat će građaninu odobrenje za nabavku oružja ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

  1. da je navršio 18 godina života,
  2. da nije osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv života i tijela ili protiv imovine kao i za druga kaznena djela s elementom nasilja, koristoljublja ili niskih pobuda ili ako je za takvo kazneno djelo pokrenut postupak,
  3. da nije kažnjen za prekršaj, odnosno da se ne vodi postupak za prekršaj koji ukazuje da bi oružje moglo biti zloupora- bljeno,
  4. da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, teže poremeceni obiteljski odnosi, susjedski odnosi ili odnosi na radnom mjestu, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili športskom streljaštvu i si.,
  5. da ima opravdani razlog za nabavku oružja,

Članak 47. Nadležno tijelo oduzet će oružje, streljivo, oružni list i odobrenje za sakupljanje oružja, ako prestane postojati neki od uvjeta iz član- ca 18. stavka 1. točke 2) do 5) ovoga Zakona. Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju prestanka uvjeta iz članka 18. stavka 1. točke 5) ovoga Zakona, građanima se može oduzeti oružni list za držanje i nošenje oružja i izdati oružni list za držanje oružja ili oružni list za držanje oružja kao uspomene. Za oružje za koje je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene ne smije se nabavljati i držati streljivo niti se to oružje smije upotrebljavati kao oružje.
U Zakonu o oružju od 18.06.2007.(N.N.Br.63/07.) koji je sada na snazi propisano je: Članak 38. U slučaju smrti vlasnika oružja punoljetni član njegove obitelji, zakonski zastupnik, skrbnik, osoba koja je s njim živjela u zajedničkom kućanstvu ili osoba kod koje se oružje u trenutku smrti nalazilo, dužna je odmah po saznanju o postojanju oružja, obavijestiti nadležno tijelo radi predaje oružja i streljiva. Nadležno tijelo će o predanom oružju i streljivu iz stavka 1. ovoga članka izdati potvrdu. Nasljednik oružja dužan je u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju:

  1. oružje prodati ili
  2. podnijeti zahtjev za registraciju oružja ili
  3. dati onesposobiti oružje te ga zadržati ili
  4. predati oružje u korist Republike Hrvatske bez naknade.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, oružje i streljivo maloljetnog nasljednika čuvat će se kod nadležnog tijela dok ne navrši 21. godinu života. Nasljednik oružja s navršenom 21. godinom života dužan je s oružjem postupiti na način propisan stavkom 3. točkama 1. - 4. ovoga članka. Članak 39. Nasljednik oružja koji oružje proda, dužan ga je odjaviti kod nadležnog tijela u roku od osam dana od dana prodaje. Članak 40. Nasljedniku oružja koji želi podnijeti zahtjev za registraciju naslijeđenog oružja nadležno tijelo izdat će oružni list ukoliko ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 10. ovoga Zakona. Članak 41. Oružje koje njegov nasljednik želi zadržati kao uspomenu mora se trajno onesposobiti za uporabu. Trajno onesposobiti oružje može fizička ili pravna osoba koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelatnosti popravka i prepravka oružja, o čemu će izdati potvrdu. Troškove onesposobljavanja oružja snosi podnositelj zahtjeva. Nasljednik oružja dužan je odjaviti trajno onesposobljeno oružje nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana onesposobljavala uz predočenje potvrde izdane od pravne ili fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka. Članak 42. Oružje koje je nasljednik predao u korist Republike Hrvatske bez naknade, odjavit će se po službenoj dužnosti.

Članak 43. Ako nasljednik oružja u roku od 60 dana od dana pravomoćmosti rješenja o nasljeđivanju ne postupi sukladno članku 38. stavku 3. točki 1.-4. ovoga Zakona nadležno tijelo oduzet će oružje i streljivo i s njim postupiti na način propisan člancima 50. i 51. ovoga Zakona.
Iz svega gore citiranog oba Zakona o oružju vidljive su razlike i promijene te pooštrenost sada važećeg Zakona o oružju, a tako i u dijelu u slučaju zadržavanja oružja kao uspomene (o razlozima osim tako smanjenja zloporabe oružja i nesreća što je kod urednog i savjesnog držaoca oružja za uspomenu bilo izuzetno rijetko ako ga je i bilo ne želim nagađati). Ukratko, prije je bila propisana mogućnost zadržavanja oružja kao uspomene uz gore navedena četiri uvjeta i bez onesposobljavanja oružja, a tako je trebalo i ostati uz određene uvjete, te je čak u slučajevima nepostojanja određenih uvjeta za držanje i nošenje oružja bila mogućnost dobivanja dozvole za samo držanje oružja kao uspomene. Sadašnjim Zakonom o oružju ta je mogućnost ukinuta, već je propisana obaveza trajnog onesposobljavanja oružja čime nema i nisu potrebni nikakvi uvijeti uz to što je razumljivo jer takovo trajno onesposobljeno oružje time nije više oružje već se može podvesti kao opasna stvar (kojih je puno svako domaćinstvo) kojom možete nekoga udariti. Ali time je i sada bivše oružje izgubilo svoj značaj i vrijednost i kao uspomena jer takovu stvar nije držao i nosio djed, otac, brat, sestra ili rođak lovac i s time išao u lov. To nije više to i posebno pogađaju osjećaji i pijetet prema ostaviocu i vlasniku nekad predmeta što se zvalo i bilo vatreno lovačko oružje. To je moje mišljenje, a vi dragi lovci zasigurno imate svoje mišljenje o toj stvari koje je ako ne isto barem blizu ovoga.

Objavljeno i u Glas lova i ribolova rujan/2014, Autor: Ronald Pichler

 

Zadnja izmjena Ponedjeljak, 13 Travanj 2015 12:46
K2 Items

-

SO hunting tM

so hunting 1 2023 mala

fanzoj lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno