Koncesije na stol, molim!

Napisao/la  Petak, 02 Siječanj 2015 00:51

Prijevara s čeke - šepavi ugovori o koncesiji državnih lovišta idu na ruku koncesionarima. Ministarstvo poljoprivrede trebalo bi javno obja­viti kako se i koliko obavilo nadzora nad koncesionarima, znajući da nije važna godišnja naknada nego i ulaganja u program razvoja lovnoga gos­podarenja na rok od 30 godina.

U Republici Hrvatskoj posto­ji niz državnih lovišta koja su temeljem odredbe članka 20. do uključno članka 28. Zakona o lovstvu (NN 140/05, 75/09) dana u koncesiju na 30 godina te se isti ugovori suglasno odredbama Pravilnika o registru koncesije (NN 26/13) upisuju i evidentiraju u registar koncesije koje vodi Ministarstvo financija.

Registar ugovora o koncesiji lovišta je javan. Ugovor o koncesiji lovišta mora biti usklađen s odredbama Zakona o koncesiji (NN 143/12) odnosno ranijim zakonom (NN 125/08) koji je prestao vrijediti.

Kod zaključivanja ugovora o konce­siji državnih lovišta koji se daju na 30 godina, a zaključuju se s najpovoljnijim ponuditeljem nije presudna samo godišnja koncesijska naknada, već je prije svega odlučujuće ulaganje u program razvoja lovnoga gospodarenja uz obavljanje pra­tećih djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Ta su ulaganja po financijskim iznosima i sadržajima iskazuju za svaku godinu poje­dinačno, a resorno Ministarstvo poljopri­vrede dužno je svake godine nadzirati da li se ti programi realiziraju jer su oni sastavni i bitni dio ugovora o koncesiji. Nije dakle presudno uredno izvršavati samo plaćanje godišnje naknade za koncesiju, već je od presudne važnosti realizacija programa koji su bili razlogom i uvjetom za zaključivanje ugovora o koncesiji. Ako koncesionar ne izvršava te programe, onda su se stekli uvjeti za raskid ugovora o koncesiji na štetu koncesionara. Protiv njega se može nadlež­nom državnom odvjetništvu, protiv pravne i odgovorne fizičke osobe u pravnoj osobi podnijeti kaznena prijava za kazneno djelo prijevare.

Trideset godina je izuzetno dugo raz­doblje za gospodarenje javnim dobrom. Zbog toga je nadzor nad provođenjem ugovora o koncesiji stalna obveza davatelja koncesije. U protivnom i davatelj kon­cesije može biti odgovoran za propuste ne samo kod davanja koncesije i odabira najpovoljnije ponude, već i zbog propu­sta nadzora nad izvršavanjem ugovornih obveza iz ugovora o koncesiji.

Stoga je nužno da Ministarstvo poljo­privrede javno objavi kada je i koliko puta od dana zaključivanja ugovora o koncesiji državnih lovišta izvršilo nadzor glede realizacije programa razvoja lovnoga gos­podarstva uz obavljanje pratećih djelatno­sti od interesa za Republiku Hrvatsku, s obzirom na to da su ti programi bili odlu­čujući da se upravo s tim i takvim konce sionarima zaključi ugovor o koncesiji.

Objavljeno i u: Dobra kob, srpanj 2014

Mladan VIDOVIĆ, mag.iur.
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO

fanzoj-lovac-info.jpg

ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023

hella dec 2023

Novo objavljeno