Porezni udar – lovci u stečaju?

Napisao/la  Ponedjeljak, 26 Siječanj 2015 08:25

Ovlaštenik prava lova dužan je utvrditi tržišnu vrijednost odstrijeljene divljači i za lovce, svoje članove (!) i na nju obračunati PDV (25%), što će lovačkim asocijacijama izazvati ogromne financijske poteškoće.

Porezna uprava Ministarstva financija, izvršavajući svoje zakonske obveze, pokrenula je nadzor obračunavanja, evidentiranja, prijavljivanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost lovačkih udruga. Kod lovačkih asocijacija u Hrvatskoj porezni nadzor izazvao je nelagodu, negodovanje i zabrinutost jer se do sada takvi postupci nisu provodili na neprofitnim lovačkim udrugama.

Ono što je posebno iznena-dilo čelnike lovačkih udruga, županijskih saveza i Hrvatskog lovačkog saveza, jest činjenica da je Porezna uprava zauzela stajalište da je „lovačka udruga kao ovlaštenik prava lova dužna utvrditi tržišnu vrijednost odstrijeljene divljači od strane svojih članova te na tako utvrđenu vrijednost obračunati porez na dodanu vrijednost po stopi od 25 posto te taj iznos uplatiti u državnu riznicu".

Na 28 stranica Zapisnika o izvršenom nadzoru poimenice za svakog člana lovačke udruge, gdje je nadzor obavljen (recimo u Međimurju) izvršen je obračun poreza na dodanu vrijednost te je lovačkoj udruzi ostavljena obveza da porez na dodanu vrijednost sa obračunatim kamatama za 2013. godinu uplati u korist državne riznice.

Istim aktom (Klasa 471-02/14-01/132, Ur.broj 51307-20-33-14-4 od 11. srpnja 2014. godine) poučen je obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost da na navedeni zapisnik može podnijeti prigovor na koji se plaća i odgovarajuća upravna pristojba.

Nadzor nad radom lovačkih udruga počeo se obavljati 14. svibnja 2014. godine i trajao je do 11. srpnja 2014. godine o čemu je blagovremeno obaviješteno Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju. Neosporno je da lovačke udruge neće moći izmiriti svoj porezni dug posebno ukoliko se bude obračunavo unazad pet godina, koliko je zakonom dopušteno. Preostaje jedino zaključak da se ovlaštenici prava lova - lovačke udruge nalaze pred financijskim slomom.

Vjerovati je da će krovna institucija hrvatskih lovaca sa nadležnim državnim tijelima u okviru zakona i Ustava RH, obraniti pravo i slobode lovaca na slobodno udruživanje kako je to propisano odredbama Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda.

objavljeno i u: Dobra kob, kolovoz 2014

Mladan Vidović, mag.iur.
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno