Lovišta ni(su) privatna prćija

Napisao/la  Ponedjeljak, 29 Rujan 2014 00:58

U sjeni zakona: zakup županijskih lovišta daje se privilegiranim lovačkim udrugama izmišljenim uvjetom javnog natječaja. Bude li se ignorirao zakonski kriterij o visini največe ponuđene lovozakupnine za pojedino županijsko lovište ispada da županije mogu slobodno utvrditi bilo koji kriterij i postupak koji će imati prevagu nad zakonom.

U sjeni zakona: zakup županijskih lovišta daje se privilegiranim lovačkim udrugama izmišljenim uvjetom javnog natječaja.

Bude li se ignorirao zakonski kriterij o visini največe ponuđene lovozakupnine za pojedino županijsko lovište ispada da županije mogu slobodno utvrditi bilo koji kriterij i postupak koji će imati prevagu nad zakonom. Sukladno odredba­ma Ustava Republike Hrvatske Vlada Re­publike Hrvatske, a kamoli njeno pojedino mini­starstvo, nije ovlašteno dava­ti autentična tumačenja zako­na koje je usvojio Hrvatski sabor,a proglasio predsjednik Republike na temelju članka 78. Ustava Republike Hrvatske.

Eventualno pismeno koje daje Vlada Republike Hrvatske ili državni službenik, dužnosnik ili namještenik iz resornog mini­starstva nema nikakav obvezu­jući karakter niti isto pismeno, mišljenje ili uputstvo može derogirati odredbe pojedinog zakona. Međutim, zabrinjava činjenica da, ukoliko državni dužnosnik, službenik ili namještenik prekrši to ustavno načelo, u tom slučaju postoje prepoznatljivo bića i ele­menti kaznenog djela protiv služ­bene dužnosti pobliže opisanih u člancima od 291. zaključno s člankom 300. Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Provođenje postupaka javne nabave, javnih natječaja za dava­nje u zakup ili na korištenje jav­nog dobra u Republici Hrvatskoj najveći su izvor koruptivnih kaznenih djela. I to kaznenog djela nezakonitog pogodovanja: kaznenog djela trgovanja utje­cajem jer se upravo kroz odstupanje od zakonskih kriterija i davanjem prevelikih ovlaštenja prevoditeljima natječaja osigura­va korupcija.

Hrvatska je potpisnik kazne­no pravne konvencije o korupciji (NN - Međunarodni ugovori br. 11/2000) te je obvezna spriječiti ili barem onemogućiti ili sma­njiti koruptivnu djelatnost propisivanjem elemenata i kriterija ocjenjivanja vrijednosti ponuditelja kod javnih nabava odnosno zakupa i koncesije. Stoga da bi se subjektivan pristup poslovnom bonitetu pojedinog natjecatelja što objektivnije mogao vredno­vati i štoviše u žalbenom postup­ku preispitati da li su ti objektiv­ni kriteriji pravilno primjenjeni u trenutku donošenja odluke o izboru najboljeg ponuditelja.

U oblasti lovstva moramo naglasiti da tijela regionalne samouprave (županije) nisu ovla­štene u smislu članka 29. stavak 8. Zakona o lovstvu propisiva­ti i određivati kriterije koje nije moguće objektivno vrednovati.

Primjerice, kada županija ili Grad Zagreb objavi javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta onda ono ne može kao dokaze o ispunjava­nju uvjeta staviti između ostalog "mišljenje Županijskog lovačkog saveza ili Hrvatskog lovačkog saveza o sposobnosti ponudite­lja za uredno izvršenje preuzetih obveza po ugovoru o davanju lovišta u zakup“.

Uvidom u Statut Hrvatskog lovačkog saveza evidentno je da ta udruga građana niti je registrirana niti je ovlaštena za izdavanje stručne ocjene je li neki natjecatelj sposoban realizirati ugovor o zakupu lovišta. Ako bi se prihvatilo stajalište Ministarstva poljoprivrede, koje smatra da u takvom uvjetu nema ništa spornoga, dapače, da nije u suprotnosti sa zakonom, ispada kako je svaka županija apsolutno slobodna u utvrđiva­nju kriterija i postupaka u obla­sti davanja u zakup zajednič­kih lovišta. Zbog toga ne bi bilo čudno da sutra imamo natječaje gdje će se tražiti da pojedine vjerske, ekološke ili druge udru­ge i zajednice daju mišljenja o nečijoj sposobnosti ili nesposob­nosti da bude zakupnik. Koliko je to apsurdno ilustrira činjenica da je Zakon predvidio tko nije sposoban ili podoban da mu se dodijeli lovište u zakup. Lovište se mora dodijeliti u zakup onome tko ponudi najbolju i najvišu zakupninu pod uvjetom da ispunjava jedino i isključi­vo zakonske uvjete a ne uvjete koje će propisati županijsko tijelo ili čija će se odluka bazirati na temelju nevladinih udruga.

Koliko je apsurdno tražiti mišljenje o nečijoj podobnosti za izvršenje ugovora o zakupu od strane Županijskog lovačkog saveza ili Hrvatskog lovačkog saveza ilustrira činjenica da se sve više lovišta daje u zakup pravnim osobama. Logičnije je zato tra­žiti mišljenje, recimo, Hrvatske gospodarske komore o njihovoj sposobnosti i podobnosti ili pak ako se radi o obrtnicima onda od Obrtničke komore.

Na temelju kojih će stručnih i znanstvenih kriterija Županijski lovački savez ili pak Hrvatski lovački savez moći izreći sud da je netko sposoban i podoban, a da drugi nije za realizaciju ugo­vora o zakupu lovišta. Kako će nadalje reagirati županijska tijela kada netko ponudi 100.000 kuna za lovište ali dobije negativno mišljenje od strane Hrvatskog lovačkog saveza, a drugi sudio­nik javnog nadmetanja ponudi 50.000 kuna a dobije pozitivno mišljenje HLS-a. S kim će župan u tom slučaju zaključiti ugovor o zakupu zajedničkog lovišta.

objavljeno i u: Dobra kob, srpanj 2014

Mladan Vidović, mag. iur.
Zadnja izmjena Subota, 15 Studeni 2014 14:15
K2 Items

-

hella dec 2023

fanzoj lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno