Zakon o izmjeni Zakona o lovstvu NN 014/2014

Napisao/la  Srijeda, 26 Veljača 2014 00:11

lovna-inspekcijaZakon o izmjeni Zakona o lovstvu: u Zakonu o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05., 75/09. i 153/09.) u članku 88. stavak 4. se mijenja i glasi: 

»(4) Poslove inspekcijskog nadzora nad prodajom i kupnjom divljači i njezinih dijelova obavlja ministarstvo nadležno za financije sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima.«.

 

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O LOVSTVU

Članak 1.

U Zakonu o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05., 75/09. i 153/09.) u članku 88. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Poslove inspekcijskog nadzora nad prodajom i kupnjom divljači i njezinih dijelova obavlja ministarstvo nadležno za financije sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/314

Zagreb, 24. siječnja 2014.

Objavljeno u NN: 05. veljače 2014.

Dakle, inspekcijski nadzor nad prodajom i kupnjom divljači više ne obavljaju inspektori Državnog inspektorata.

Lovac.info
Zadnja izmjena Srijeda, 26 Veljača 2014 08:47
K2 Items

-

SO hunting tM

so hunting 1 2023 mala

fanzoj lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno