Nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, Šumarstva i vodnoga g.

Napisao  Četvrtak, 09 Studeni 2006 21:21

UREDBA o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, Šumarstva i vodnoga gospodarstva

Prema toj uredbi se:

Ovom Uredbom određuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj državnih služ­be­ni­ka i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, kao i druga pitanja od značenja za rad Ministarstva.

Postoji kabinet, odjel, tajništvo i više uprava, a pod brojem 13 i nama najvažnija:

13. Uprava za lovstvo

Članak 83.

Uprava za lovstvo izrađuje nacrte podzakonskih akata iz djelokruga lovstva; prati provedbu međunarodnih konvencija i ugovora, te stanje u djelokrugu planiranja lovstva; nadzire upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači; brine o prirodnom odnosu između vrsta, zaštiti divljači i očuvanju njenih prirodnih staništa, te poduzima odgovarajuće mjere; prati stanje u djelokrugu lovstva koji se odnosi na lovišta i uzgajališta divljači, te inicira rješavanje pojedinih pitanja iz ovih područja; brine o provedbi zakona, propisa i drugih općih akata u dijelu koji se odnosi na koncesiju prava lova, zakup lovišta i izvršavanje prava lova; pomaže pri provođenju javnih natječaja; sastavlja ugovore o gospodarenju lovištima i prati njihovo provođenje; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj lovstva; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona. Za obavljanje poslova Uprave utvrđuju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

13.1. Odjel gospodarenja lovištima; i 13.2. Odjel lovne inspekcije.

13.1. Odjel gospodarenja lovištima

Članak 84.

Odjel gospodarenja lovištima prati izvršenje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti; radi na izradi nacrta provedbenih propisa iz djelokruga lovstva; nadzire i provodi upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa lovnogospodarskih osnova i programa; koordinira rad tijela državne uprave i tijela lokalne samouprave i uprave u djelatnosti lovstva; obav­lja poslove u svezi s davanjem koncesija i zakupa prava lova, te prati ostvarivanje prava lova; provodi postupak odobravanja lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači i njihovih revizija; vodi evidencije i izrađuje iskaze o brojnosti divljači, površinama lovišta, stanju zakupljenosti lovišta u Republici Hrvat­skoj i dostavlja ih nadležnim tijelima; prati ugovore o zakupu i koncesijama u državnim lovištima; raspoređuje lovozakupnine za državna lovišta; izrađuje prijedlog za rakid ugovora o zakupu ili koncesiji prava lova na državnim lovištima, izrađuje izvješća i dostavlja ih nadležnim tijelima; priprema natječaje i sudjeluje u provedbi davanje lovišta na gospodarenje; inicira rješavanje pojedinih pitanja iz područja lovstva i priprema dokumente vezane za razvoj lovstva; prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i ograničenja EU, te uskla­đuje propise i ugovore vezane uz razvoj lovstva; surađuje sa domaćim i stranim institucijama oko pripreme i provedbe mjera za razvoj lovstva; daje stručne upute i pruža pomoć odgova­raju­ćim, pravnim i fizičkim osobama; obavlja druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

13.2. Odjel lovne inspekcije

Članak 85.

Odjel lovne inspekcije obavlja inspekcijske poslove i nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Uprave lovstva; daje stručna mišljenja i naputke inspektorima; planira, prati, analizira i nadzire rad inspektora; surađuje sa pravosudnim, policijskim i drugim tijelima državne uprave; rješava o žalbama protiv prvostupanjskih rješenje inspektora; vodi propisane evidencije, te obavlja druge poslove inspekcije.

Ovdje je dan samo izvadak iz uredbe, koji govori za što je nadležna uprava za lovstvo.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 989 Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 59/2001 i 199/2003) i članka 27. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine donijela je ovu uredbu.

 

Zadnja izmjena Srijeda, 22 Veljača 2012 13:58
K2 Items

-

SO hunting tM

so hunting 1 2023 mala

fanzoj lovac info
ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023

Novo objavljeno