Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište

Napisao/la  Srijeda, 27 Kolovoz 2014 00:04

Dana 22. kolovoza 2014. je u Narodnim novinama broj 102/2014 objavljen  Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište. U nastavku pogledajte tekst Pravilnika...

Dana 22. kolovoza 2014. je u Narodnim novinama broj 102/2014 objavljen  Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište. U nastavku pogledajte tekst Pravilnika, a Pravilnik možete preuzeti i ovdje: pregledavanje_odstrijeljene_divljači.pdf.

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 5. i članka 92. podstavka 10. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 148/2013) ministar poljoprivrede, donosi PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU LOVACA ZA PRVI PREGLED ODSTRIJELJENE DIVLJAČI NAMIJENJENE STAVLJANJU NA TRŽIŠTE


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način osposobljavanja lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište.

(2) Ovim se Pravilnikom provode odredbe Odjeljka IV. Priloga III. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 786/2013 od 16. kolovoza 2013., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 853/2004).

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 • (a) »lovac« – osoba koja ima položeni lovački ispit;
 • (b) »nadležno tijelo« – ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane;
 • (c) »stavljanje na tržište« – držanje odstrijeljene divljači s ciljem prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve. Stavljanjem na tržište ne smatra se osobna uporaba odstrijeljene divljači sudionika lova te članova domaćinstva sudionika lova.

Članak 3.

Osobom osposobljenom za prvi pregled odstrijeljene divljači (u daljnjem tekstu: osposobljena osoba) smatraju se doktor veterinarske medicine te lovac koji uspješno završi Program osposobljavanja iz članka 4. ovoga Pravilnika i položi ispit u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.


II. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Članak 4.

(1) Osposobljavanje lovca za prvi pregled odstrijeljene divljači izvodi se po Programu osposobljavanja kojeg donosi nadležno tijelo.

(2) Prijedlog Programa osposobljavanja izrađuje Hrvatski lovački savez (u daljnjem tekstu: HLS), a ocjenjuje ga povjerenstvo nadležnog tijela.

(3) Članovi povjerenstva nadležnog tijela provode stručnu procjenu i daju mišljenje o prijedlogu Programa osposobljavanja u skladu s odgovarajućim propisima i zahtjevima struke.

(4) Članove povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka imenuje ministar na prijedlog čelnika Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

Članak 5.

(1) Program osposobljavanja sadrži najmanje sljedeće:

 • (a) izvedbeni nastavni plan osposobljavanja;
 • (b) sadržaje programa pojedinih područja s ciljevima i zadacima osposobljavanja;
 • (c) način provjere osposobljenosti;
 • (d) materijalne uvjete za izvođenje programa;
 • (e) literaturu;
 • (f) popis predavača i članova ispitne komisije po područjima.

(2) Izvedbeni nastavni plan osposobljavanja obuhvaća sljedeća područja:

 • (a) anatomija, fiziologija i ponašanje divljači;
 • (b) neprirodno ponašanje i patološke promjene koje se javljaju kod divljači zbog bolesti, onečišćenja okoliša ili drugih čimbenika koji mogu utjecati na zdravlje ljudi nakon konzumacije mesa te divljači;
 • (c) pravila higijene i pravilne tehnike rukovanja, prijevoza, evisceracije, uzorkovanja i dostave uzoraka divljači nakon odstrela;
 • (d) odgovarajući propisi koji se odnose na zdravlje životinja i ljudi te higijenske uvjete koji uređuju stavljanje divljači na tržište.

Članak 6.

(1) Program osposobljavanja izvodi HLS.

(2) Nastavu u sklopu Programa osposobljavanja mogu izvoditi samo doktori veterinarske medicine (u daljnjem tekstu: predavači).

(3) Program osposobljavanja izvodi se na istovjetan način na cijelom području Republike Hrvatske.


III. PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI

Članak 7.

(1) Provjeru osposobljenosti provodi ispitna komisija koja vodi zapisnik o tijeku ispita.

(2) Ispitaniku koji je položio ispit HLS izdaje uvjerenje o osposobljenosti i iskaznicu kao dokaze o osposobljenosti za obavljanje prvog pregleda odstrijeljene divljači u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004.

(3) Uvjerenje o osposobljenosti iz stavka 2. ovoga članka tiska se na numeriranom obrascu koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(4) Iskaznica iz stavka 2. ovoga članka vrijedi 5 godina od dana izdavanja.

(5) Izgled iskaznice iz stavka 2. ovoga članka tiskan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika.


IV. TEČAJ OBNOVE ZNANJA

Članak 8.

(1) Osposobljene osobe obvezne su svakih pet godina od dana izdavanja uvjerenja o osposobljenosti sudjelovati na tečaju obnove znanja kojeg organizira HLS.

(2) Tečaj obnove znanja provode predavači iz članka 6. ovoga Pravilnika. Tečaj, između ostalog, obuhvaća upoznavanje polaznika s novim spoznajama u nastavnom sadržaju iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Polaznicima koji su završili tečaj iz stavka 2. ovoga članka HLS izdaje novu iskaznicu za sljedeće petogodišnje razdoblje.


V. OBVEZE OSPOSOBLJENIH OSOBA

Članak 9.

(1) Osposobljene osobe dužne su:

 • (a) postupati u skladu s odredbama Odjeljka IV. Priloga III. Uredbe (EZ) br. 853/2004;
 • (b) prijaviti svaki slučaj neprirodnog ponašanja, patoloških promjena, uginuća divljih životinja nadležnoj veterinarskoj organizaciji;(c) prijaviti HLS-u svaku promjenu podataka o kojima se vodi evidencija iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Osposobljene osobe dužne su voditi evidenciju o prvom pregledu divljači te nalaz pregleda upisati u Potvrdu o podrijetlu divljači i njezinih dijelova iz Priloga I. Pravilnika o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama (»Narodne novine«, broj 95/2010) u skladu sa zahtjevima iz stavka 1. točke (a) ovoga članka.

Članak 10.

(1) Doktori veterinarske medicine nisu obvezni pohađati program osposobljavanja odnosno tečaj obnove znanja.

(2) HLS izdaje uvjerenje o osposobljenosti i iskaznice doktorima veterinarske medicine na njihov zahtjev. Doktori veterinarske medicine dužni su zahtjevu priložiti dokaz o stručnoj spremi.


VI. EVIDENCIJA O OSPOSOBLJENIM OSOBAMA

Članak 11.

(1) HLS vodi evidenciju o osposobljenim osobama koja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

 • (a) ime i prezime;
 • (b) adresa i naziv županije;
 • (c) osobni identifikacijski broj (OIB);
 • (d) broj telefona i adresu elektroničke pošte;
 • (e) broj lovačke iskaznice (ako je primjenjivo).

(2) Uz podatke iz stavka 1. ovoga članka, evidencija mora sadržavati sljedeće podatke:

 • (a) datum i mjesto provođenja tečaja osposobljavanja te polaganja ispita odnosno provođenja tečaja obnove znanja;
 • (b) broj i datum izdavanja uvjerenja o osposobljenosti i iskaznice iz članka 7. stavka 2 ovog Pravilnika;
 • (c) broj i datum izdavanja iskaznice iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) HLS je obvezan omogućiti nadležnom tijelu uvid u evidenciju osposobljenih osoba.

Članak 12.

(1) HLS briše osposobljenu osobu iz evidencije iz članka 11. ovoga Pravilnika u sljedećim slučajevima:

 • (a) ako osposobljena osoba obavlja pregled odstrijeljene divljači suprotno odredbama Uredbe (EZ) br. 853/2004;
 • (b) protekom roka važenja iskaznice iz članka 7. stavka 2. odnosno članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika;
 • (c) ako redovito ne obnavlja znanje u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika;
 • (d) ako je brisana iz evidencije HLS–a o izdanim lovačkim iskaznicama;
 • (e) na zahtjev osposobljene osobe.

(2) U slučaju iz stavka 1. točke (a) ovoga članka HLS briše osposobljenu osobu iz evidencije na prijedlog nadležnog tijela.


VII. TROŠKOVI

Članak 13.

(1) Troškove osposobljavanja, obnove znanja, izdavanja uvjerenja i iskaznice snosi polaznik programa ili osoba koja ga je uputila na osposobljavanje.

(2) Troškove izdavanja uvjerenja i iskaznice iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika snosi doktor veterinarske medicine.

Članak 14.

Nadzor nad izvođenjem Programa osposobljavanja, provjere osposobljenosti i obnove znanja provodi nadležno tijelo.

Članak 15.

Prilozi I. i II. su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.


VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/56

Urbroj: 525-10/0598-14-6

Zagreb, 21. kolovoza 2014.

Ministar Tihomir Jakovina, v. R


PRILOG I.

Uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje prvog pregleda odstrijeljene divljači u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004

uvjerenje

PRILOG II

pregladavačIskaznica o osposobljenosti za obavljanje prvog pregleda odstrijeljene divljači u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004. Iskaznica je izrađena od PVC materijala, dimenzija 85x64 mm i tiska se na hrvatskom jeziku i u latiničnom pismu. Obrazac iskaznice sadrži:

a) na prednjoj strani iskaznice:

 • naziv »Iskaznica osobe ovlaštene za prvi pregled odstrijeljene divljači«,
 • grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«,
 • grb HLS-a, naziv »Hrvatski lovački savez«,
 • prostor za sliku,
 • prostori za upis: imena, prezimena, datuma izdavanja,
 • broj uvjerenja/iskaznice.

b) na poleđini lovačke iskaznice:

 • zakonski temelj za izdavanje iskaznice,
 • prostor za potpis ovlaštene osobe,
 • tekst: »Iskaznica vrijedi 5 godina«.
 HLS
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO

fanzoj-lovac-info.jpg

ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023

hella dec 2023

Novo objavljeno