NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA KLASIČNE SVINJSKE KUGE - NN11/2011 26.01.

Napisao  Utorak, 01 Veljača 2011 20:02

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA 218 (Zagreb, 17. siječnja 2011.) Narodne novine broj: 11/2011 26.01.2011.

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA KLASIČNE SVINJSKE KUGE

 

IX. MJERE KOJE SE PRIMJENJUJU NA DIVLJE SVINJE

(1) Zabranjuje se odvoženje i premještanje divljih svinja izvan područja Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije.

(2) Zabranjuje se prevoženje i premještanje divljih svinja iz jednog lovišta u drugo i iz jednog dijela lovišta u drugi na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije.

(3) Osim mjera čija je provedba određena Programom nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja (klasa: 322-02/09-01/167, urbroj: 525-06-1-0547/10-3) i mjera čija je provedba određena rješenjem nadležnog veterinarskog inspektora, na području svih lovišta u Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, mora:

– biti proveden pojačani odstrjel divljih svinja, s tim da od ukupnog broja odstrijeljenih divljih svinja, najmanje 50% životinja mora biti u dobnoj kategoriji do jedne godine starosti, 35% u dobi od jedne do dvije godine te 15% divljih svinja starijih od dvije godine, u skladu s rješenjem izdanim od Ministarstva nadležnog za poslove lovstva;....


 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

218

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07),
ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA KLASIČNE SVINJSKE KUGE

I. OPĆE ODREDBE

Radi sprječavanja moguće pojave i širenja klasične svinjske kuge naređuju se sljedeće mjere:

Na području cijele zemlje:

(a) zabranjeno je korištenje napoja u hranidbi svinja;

(b) zabranjen je prijevoz i kretanje svinja izvan farme, uzgoja ili dvorišta radi prirodnog pripusta u drugim uzgojima, farmama ili dvorištima;

(c) zabranjen je ulazak rasplodnih svinja u druge uzgoje radi pripusta;

(d) zabranjeno je stavljanje mesa svinja u promet izravno iz dvorišta;

(e) zabranjeno je pašno držanje svinja, osim ako se svinje na otvorenom drže tako da ih stalno čuva i nadzire posjednik i da se drže na prostoru koji je kao takav registriran u Jedinstvenom registru domaćih životinja, te ima jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG) i druge podatke koji se traže sukladno posebnim propisima;

(f) posjednik svinja koje se drže na način kako je određeno u podtočki (e) ove točke, mora osigurati da su domaće svinje potpuno izolirane od divljih svinja tako da s njima ne mogu doći u izravan ili neizravan kontakt;

(g) naređuje se provođenje dezinfekcije prijevoznih sredstava prilikom ulaska i izlaska sa sajma. Odgovorna osoba na sajmu mora voditi evidenciju u skladu s posebnim propisom;

(h) naređuje se, bez odgađanja, prijava svinja koje pokazuju znakove klasične svinjske kuge, uginuća domaćih svinja, nađenih uginulih divljih svinja te obvezno pretraživanje uzoraka organa uginulih domaćih i divljih svinja, sukladno Pravilniku o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu (»Narodne novine«, broj 16/05 i 62/08), radi isključivanja klasične svinjske kuge;

(i) pri svakoj primjeni antibiotika u svinja, kada nakon 5 dana nije došlo do pada tjelesne temperature i poboljšanja zdravstvenog statusa, ovlašteni veterinar mora uzeti uzorke za laboratorijsku pretragu kako bi se isključila klasična svinjska kuga;

(j) posjednik domaćih svinja na gospodarstvu mora onemogućiti izravni ili neizravni kontakt između domaćih i divljih svinja;

(k) posjednik domaćih svinja mora izbjegavati izravan i neizravan kontakt s divljim svinjama i provoditi preventivne biosigurnosne mjere za smanjenje opasnosti od unošenja virusa uzročnika klasične svinjske kuge u uzgoje domaćih svinja;

(l) vozila kojima se prevoze svinje s gospodarstva moraju biti oprana i dezinficirana prije utovara.

II. DODATNE MJERE KOJE SE PROVODE NA PODRUČJU KARLOVAČKE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Radi povećane opasnosti od izbijanja klasične svinjske kuge na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije, gdje cirkulacija virusa klasične svinjske kuge među divljim svinjama ne može u potpunosti biti isključena, osim mjera navedenih u točki I. ove Naredbe, moraju se provoditi i sljedeće mjere:

(a) sve svinje na gospodarstvu moraju biti zatvorene u svinjce, štale ili prostore kako je navedeno u podtočkama (e) i (f) točke I. ove Naredbe;

(b) posjednici domaćih svinja moraju onemogućiti neizravan kontakt domaćih svinja s divljim svinjama te osigurati da divlje svinje nemaju pristup bilo kakvim sredstvima ili materijalu koji bi kasnije mogao doći u kontakt s domaćim svinjama na gospodarstvu;

(c) na ulazu i izlazu iz objekta i prostora u kojima se drže svinje te na ulazu i izlazu s gospodarstva mora biti osigurana provedba odgovarajuće dezinfekcije;

(d) osobe koje su bile u kontaktu s divljim svinjama moraju dobro oprati i dezinficirati odjeću i obuću te provoditi druge odgovarajuće higijenske i biosigurnosne mjere uključujući zabranu ulaza u objekte i prostore gdje se drže domaće svinje kako bi se smanjila opasnost od širenja virusa klasične svinjske kuge;

(e) na gospodarstvo koje drži domaće svinje zabranjeno je unošenje bilo kojeg organa ili tkiva odstrijeljene ili uginule divlje svinje kao i bilo koje opreme ili pribora koji je mogao biti kontaminiran virusom klasične svinjske kuge;

(f) osobe koje rade ili borave u šumi moraju provoditi stroge biosigurnosne mjere prije povratka na gospodarstvo, a posebno prije kontakta s domaćim svinjama (pranje i dezinfekcija obuće, pribora i opreme, guma vozila, promjena odjeće);

(g) posjednici svinja moraju ograničiti ulaske ljudi u objekte gdje se drže svinje, a pri svakom ulasku u takve objekte moraju se provoditi stroge preventive biosigurnosne mjere.

(h) naređuje se provođenje pojačane dezinfekcije prijevoznih sredstava prilikom ulaska i izlaska sa sajma.

III. STAVLJANJE SVINJA U PROMET

(1) Zabranjeno je stavljanje domaćih svinja s gospodarstva na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije, u promet na područje država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: EU).

(2) Zabranjeno je stavljanje svinja s gospodarstva na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije u promet izvan tih županija, osim pod posebnim uvjetima navedenim u Dijelu IV. ove Naredbe. Ukoliko se svinje otpremaju izravno na klaonicu koja se nalazi izvan područja Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije u svrhu klanja bez odgode, a svježe meso tih svinja, mesni pripravci i proizvodi od mesa ili proizvodi koji sadrže meso tih svinja će biti stavljeno u promet izvan područja Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije, osim uvjeta iz Dijela IV. primjenjuju se i uvjeti navedeni u Dijelu VI. ove Naredbe.

(3) Dozvoljeno je stavljanje svinja s gospodarstva na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije, u promet na područje tih županija. Ukoliko se svinje otpremaju izravno na klaonicu koja se nalazi na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije u svrhu klanja bez odgode, a svježe meso tih svinja, mesni pripravci i proizvodi od mesa ili proizvodi koji sadrže meso tih svinja će biti stavljeno u promet izvan područja Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije, primjenjuju se uvjeti navedeni u Dijelu VI. ove Naredbe.

(4) Dozvoljeno je stavljanje svinja s gospodarstva koje se nalazi izvan područja Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije u promet pod uvjetom da, unutar 30 dana prije otpreme pošiljke svinja s tog gospodarstva, na isto nisu uvedene domaće svinje s gospodarstva koje se nalazi u Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj ili Vukovarsko-srijemskoj županiji.

(5) Dozvoljeno je stavljanje svinja s gospodarstva koje se nalazi izvan područja Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije u promet na područje Karlovačke, Sisačko-moslavačke ili Vukovarsko-srijemske županije bez ograničenja, uz obveznu provedbu pojačane dezinfekcije vozila nakon istovara svinja.

IV. POSEBNI UVJETI ZA STAVLJANJE SVINJA U PROMET

(1) Promet svinja iz Dijela III, točke 2. ove Naredbe, dozvoljen je ukoliko:

(a) su svinje prije otpreme podvrgnute kliničkom pregledu u skladu s postupcima provjere i uzimanja uzoraka, propisanih u točki A i podtočkama 1, 2. i 3. točke D. Poglavlja IV. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu (»Narodne novine«, broj 16/05 i 62/08);

(b) su svinje pretražene testom lančane reakcije polimeraze za klasičnu svinjsku kugu, u skladu s točkom C. Poglavlja VI. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu (»Narodne novine«, broj 16/05 i 62/08), s negativnim rezultatom, s tim da pretraživanje mora biti provedeno unutar 7 dana prije otpreme, a broj pretraženih uzoraka mora, s 95% povjerenja, omogućiti otkrivanje infekcije virusom klasične svinjske kuge u prevalenciji od 5%, u pošiljci svinja koja će biti otpremljena;

(c) unutar 30 dana prije otpreme pošiljke svinja s tog gospodarstva, na isto nisu bile uvedene svinje.

(2) Iznimno, odredba iz stavka (b), točke 1. ovoga Dijela, ne primjenjuje se, ukoliko se svinje otpremaju izravno na klaonicu u svrhu klanja bez odgode.

(3) U dokumente koji prate pošiljku svinja koje se stavljaju u promet mora biti upisan datum kliničkog pretraživanja, a kada je primjenjivo i broj svinja koje su uzorkovane te rezultati pretrage testom lančane reakcije polimeraze za klasičnu svinjsku kugu.

V. STAVLJANJE U PROMET SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA SVINJA

(1) Zabranjeno je stavljanje u promet sjemena svinja, jajnih stanica i zametaka svinja s područja Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije izvan tih županija.

(2) Dozvoljeno je stavljanje u promet sjemena svinja podrijetlom od nerasta iz odobrenih centara za prikupljanje sjemena koji se nalaze na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije u promet na područje tih županija bez ograničenja.

(3) Dozvoljeno je stavljanje u promet sjemena svinja podrijetlom od nerasta iz odobrenih centara za prikupljanje sjemena koji se nalaze izvan područja Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije bez ograničenja.

(4) Dozvoljeno je stavljanje u promet jajnih stanica i zametaka svinja koje se drže na gospodarstvima izvan područja Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije bez ograničenja.

VI. STAVLJANJE U PROMET SVJEŽEG MESA SVINJA, MESNIH PRIPRAVAKA I PROIZVODA OD MESA ILI PROIZVODA KOJI SADRŽE MESO SVINJA PODRIJETLOM S GOSPODARSTAVA U KARLOVAČKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

(1) Pošiljke svježeg mesa svinja kao i mesnih pripravaka i proizvoda od mesa ili proizvoda koji sadrže meso svinja podrijetlom s gospodarstava u Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, mogu se otpremati pod uvjetom da:

– nema dokaza klasične svinjske kuge na gospodarstvu tijekom prethodnih 12 mjeseci i da se gospodarstvo ne nalazi u zaraženom ili ugroženom području;

– svinje na gospodarstvu borave najmanje 90 dana te da tijekom 30 dana neposredno prije slanja svinja na klanje, niti jedna svinja nije uvedena na to gospodarstvo;

– je gospodarstvo, najmanje dva puta godišnje, pregledano od strane ovlaštenog veterinara koji procjenjuje, u skladu sa smjernicama propisanim u Poglavlju III. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu (»Narodne novine«, broj 16/05 i 62/08), da li na gospodarstvu ima sumnje na KSK, a navedeni pregled mora uključiti i klinički pregled u skladu s postupcima provjere i uzimanja uzoraka, propisanih u točki A. Poglavlju IV. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu (»Narodne novine«, broj 16/05 i 62/08);

(2) Nadležni veterinarski inspektor mora nadzirati učinkovitost provedbe mjera propisanih u drugoj alineji i četvrtoj do sedmoj alineji podstavka b) stavka 2. članka 15. Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 187/04 i 123/09).

(3) Prije izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje koja prati svinje koje se upućuju u klaonicu, ovlašteni veterinar mora provesti klinički pregled u skladu s postupcima provjere i uzimanja uzoraka, propisanih u podtočkama 1., 2. i 3. točke D. Poglavlja IV. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu (»Narodne novine«, broj 16/05 i 62/08).

VII. STAVLJANJE U PROMET SVJEŽEG MESA SVINJA, MESNIH PRIPRAVAKA I PROIZVODA OD MESA ILI PROIZVODA KOJI SADRŽE MESO SVINJA PODRIJETLOM S GOSPODARSTAVA IZVAN KARLOVAČKE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Pošiljke svježeg mesa svinja kao i mesnih pripravaka i proizvoda od mesa ili proizvoda koji sadrže meso svinja podrijetlom s gospodarstava izvan Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije mogu se otpremati bez ograničenja u smislu ove Naredbe.

VIII. DODATNI UVJETI ZA PRIJEVOZ SVINJA S GOSPODARSTAVA U KARLOVAČKOJ, SISAČKO--MOSLAVAČKOJ I VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

(1) Vozila koja su korištena za prijevoz svinja podrijetlom s gospodarstava u Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji moraju biti očišćena, oprana i pojačano dezinficirana neposredno nakon svakog prijevoza svinja.

(2) Svinje podrijetlom iz Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije, koje se otpremaju izvan područja tih županija, mogu prevoziti registrirani prijevoznici, isključivo glavnim cestama i bez zaustavljanja.

(3) Prijevoznik svinja mora dokaze o provedenom čišćenju, pranju i dezinfekciji iz stavka 1. ove točke, dostavljati nadležnom veterinarskom inspektoru jednom mjesečno.

IX. MJERE KOJE SE PRIMJENJUJU NA DIVLJE SVINJE

(1) Zabranjuje se odvoženje i premještanje divljih svinja izvan područja Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije.

(2) Zabranjuje se prevoženje i premještanje divljih svinja iz jednog lovišta u drugo i iz jednog dijela lovišta u drugi na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije.

(3) Osim mjera čija je provedba određena Programom nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja (klasa: 322-02/09-01/167, urbroj: 525-06-1-0547/10-3) i mjera čija je provedba određena rješenjem nadležnog veterinarskog inspektora, na području svih lovišta u Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, mora:

– biti proveden pojačani odstrjel divljih svinja, s tim da od ukupnog broja odstrijeljenih divljih svinja, najmanje 50% životinja mora biti u dobnoj kategoriji do jedne godine starosti, 35% u dobi od jedne do dvije godine te 15% divljih svinja starijih od dvije godine, u skladu s rješenjem izdanim od Ministarstva nadležnog za poslove lovstva;

– u lovištima na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije odstrijeljene divlje svinje ili trupovi odstrijeljenih divljih svinja ne smiju biti stavljeni u promet izvan područja tih županija, prije dobivanja negativnog rezultata dijagnostičke pretrage na klasičnu svinjsku kugu provedene u skladu s dijagnostičkim postupkom iz točke C. Poglavlja VI. Priloga I. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu (»Narodne novine«, broj 16/05 i 62/08) niti prije dobivanja rezultata dijagnostičke pretrage na klasičnu svinjsku kugu njihovo meso smije biti korišteno u mesnim prerađevinama i mesnim proizvodima koji se sastoje ili sadrže meso divljih svinja, a koji su namijenjeni za stavljanje u promet izvan područja Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije;

– u lovištima u kojima je, prema rješenju nadležnog veterinarskog inspektora, obvezno zadržavanje trupova odstrijeljenih divljih svinja do dobivanja rezultata analiza, a gdje nije moguće osigurati odgovarajući način držanja trupova odstrijeljenih divljih svinja do dobivanja rezultata laboratorijske pretrage, isti moraju biti neškodljivo uklonjeni pod službenim nadzorom;

– iznutrice i drugi dijelovi divljih svinja koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi, nađene uginule divlje svinje i njihovi dijelovi moraju biti neškodljivo uklonjeni u skladu posebnim propisom, uzimajući u obzir preporuke iz Kriznog plana za klasičnu svinjsku kugu (klasa: 322-02/10-01/3, urbroj: 525-06-1-0244/10-1);

– sve divlje svinje virusološki ili serološki pozitivne na klasičnu svinjsku kugu moraju biti neškodljivo uklonjene kao i divlje svinje koje su bile u kontaktu s pozitivnim divljim svinjama;

– lovoovlaštenik mora nadležnom veterinarskom uredu i Upravi za lovstvo Ministarstva nadležnog za poslove lovstva, najmanje 48 sati prije početka lova, najaviti mjesto i vrijeme lova, te ime, prezime i kontakt telefon osobe odgovorne za provedbu lova;

– u lovištima u kojima je zbog nalaza protutijela za virus klasične svinjske kuge provedba propisanih mjera određena rješenjem nadležnog veterinarskog inspektora, službeni veterinar ili veterinar kontrolnog tijela mora svaku odstrijeljenu ili nađenu uginulu divlju svinju pregledati i uzorkovati u svrhu pretraživanja na klasičnu svinjsku kugu u skladu s Pravilnikom o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu (»Narodne novine«, broj 16/05 i 62/08);

– lovoovlaštenik mora voditi evidenciju o odstrijeljenim divljim svinjama u lovištu, po obrascu koji je sastavni dio Kriznog plana za klasičnu svinjsku kugu (klasa: 322-02/10-01/3, urbroj: 525-06-1-0244/10-1);

– lovoovlaštenik mora voditi evidenciju o uginulim divljim svinjama u lovištu, po obrascu koji je sastavni dio Kriznog plana za klasičnu svinjsku kugu (klasa:322-02/10-01/3, urbroj: 525-06-1-0244/10-1);

– u slučaju nalaza uginule divlje svinje lovac ili druga osoba mora postupiti u skladu Programom nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja (klasa: 322-02/09-01/167; urbroj: 525-06-1-0547/10-3).

(4) U lovištima gdje se u jedne ili više divljih svinja utvrde protutijela za KSK, sve odstrijeljene divlje svinje ili trupovi odstrijeljenih divljih svinja, moraju biti zadržani do dobivanja negativnog nalaza.

X. IZVJEŠĆA O PROVEDBI NADZORA

Nadležni veterinarski inspektor mora dostavljati Upravi za veterinarstvo podatke o nadzoru provedbe ove Naredbe i Programa nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja (klasa: 322-02/09-01/167; urbroj: 525-06-1-0547/10-3), jednom mjesečno.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 32/09).

XII. STUPANJE NA SNAGU

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/48

Urbroj: 525-06-1-0547/11-1

Zagreb, 17. siječnja 2011.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

Zadnja izmjena Srijeda, 22 Veljača 2012 13:58
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO

fanzoj-lovac-info.jpg

ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023

hella dec 2023

Novo objavljeno