Zakonodavstvo (113)

NAPUTAK O DISTRIBUCIJI LOVAČKIH ISKAZNICA ZA STRANE LOVCE   Članak 1. HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ ovim naputkom utvrđuje način preuzimanja i zaduživanja te razduživanja lovačkih iskaznica za strane lovce te način i rok izvješćivanja.   Članak 2. Savez će LSŽ na…
Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači NN 42/07 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA 1388 Na temelju članka 81. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi NAREDBU O SMANJENJU BROJNOG STANJA…
U Pravilniku o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (»Narodne novine«, br. 62/06.) u članku 11. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5 koji glasi: »Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka goničima je dopušteno loviti…

Zakon o zaštiti životinja - NN135/06

Ponedjeljak, 08 Siječanj 2007 00:17
HRVATSKI SABOR  3045 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA Proglašavam Zakon o zaštiti životinja, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. prosinca 2006. godine. Klasa: 011-01/06-01/76 Urbroj: 71-05-03/1-06-2 Zagreb, 7.…
  Donosimo čl. 13. iz Zakona o otocima 1999, iz Zakona o izmjenama zakona o otocima 2002.,  te posljednje iz Zakona o izmjenama zakona o otocima iz 2006. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA - ČLANAK 13. -…

Ažurirani pravilnik o lovostaji

Utorak, 02 Siječanj 2007 00:46
  PRAVILNIK O LOVOSTAJI  pročišćeni tekst PRAVILNIK O LOVOSTAJI NN 155/05 + PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O LOVOSTAJI NN 82/06 (21.7.2006.)   Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se vrijeme zabranjenog lova – lovostaja, prema vrstama divljači ovisno o njezinim biološkim…
HRVATSKI SABOR 1496    Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDRUGAMA Proglašavam Zakon o udrugama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. rujna 2001. Broj: 01-081-01-3075/2 Zagreb, 5. listopada 2001. Predsjednik Republike Hrvatske…
UREDBA o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, Šumarstva i vodnoga gospodarstva Prema toj uredbi se: Ovom Uredbom određuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu…
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA 1606 Na temelju članka 69. stavka 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi PRAVILNIK O NAČINU LOVA U GRANIČNOM POJASU Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuje…
STATUT  HRVATSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 88/01 i 11/02 ), Skupština Hrvatskog kinološkog saveza na svojoj sjednici održanoj dana 09.travnja 2006.g. donijela je STATUT HRVATSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA I. OPĆE ODREDBE…
K2 Items

PROMOCIJE

K18i 2 350x250px CRO

fanzoj-lovac-info.jpg

ritosa lovac info
ma ra lovac infp

lovac kuhada reklama banner veliki2023

hella dec 2023

Novo objavljeno