HLS: Preuzimanje stradale divljači s javnih cesta

Napisao/la 
HLS
Četvrtak, 12 Svibanj 2016 23:48
Hrvatski lovački savez Hrvatski lovački savez

Dopis Hrvatskog Lovačkog Saveza, broj; 01-683/16 od 03. svibnja 2016 godine, donosi predloženi način postupanja sa divljači koja je stradala na prometnicama

Nastavno na učestalost prometnih nesreća naletom automobila na divljač na javnim cestama te nastavno na pitanje dužnosti/obveze lovovlaštenika glede preuzimanja stradale divljači s javnih cesta ističemo kako slijedi:

I Sukladno članku članku 4. Zakona o lovstvu (Narodne novine 140/05, 75/09, 153/09, 14/14 i 11/16) Divljač je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

Sukladno članku 3. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) Javne ceste su javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

Nastavno, na javnim je cestama zabranjeno ustanovljenje lovišta te posljedično lovoovlaštenik na javnim cestama ne smije provoditi mjere i radnje propisane Zakonom o lovstvu. Također, sukladno članku 11. Zakona o lovstvu javne su ceste najčešće granice ustanovljenih lovišta.

Dakle, javne ceste nisu dijelovi lovišta te je na istima lov zabranjen kao i provođenje bilo kojih od mjera i radnji propisanih Zakonom o lovstvu.

II Isto tako, člankom 73. Zakona o lovstvu je propisano kako Ulovljena, ranjena i uginula divljač te njezini dijelovi pripadaju lovoovlašteniku, ako prema lovnogospodarskoj osnovi uzgaja tu vrstu divljači u lovištu, a na površinama izvan lovišta pripada osobi koja provodi zaštitu divljači na tim površinama.
Iz citirane zakonske odredbe je razvidno kako divljač i njezini dijelovi postaju vlasništvo lovoovlaštenika tek od trenutka njezina odstrela ili pronalaska uginule divljači, i to sve u lovištu dok na površinama izvan lovišta ranjena/uginula divljač te njezini dijelovi pripadaju osobi koja provodi zaštitu divljači na tim površinama.

III Nadalje, člankom 102. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine 82/13 i 148/13) je propisano da su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb dužni osigurati sakupljanje i propisno zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nuspojava s javnih površina te snose troškove rečenog postupanja. Kako Zakon o veterinarstvu govori općenito o „životinjama“, to smatramo kako se navedena zakonska odredba odgovarajuće odnosi i na divljač.

IV Zaključno, napominjemo kako lovoovlaštenici često preuzimaju stradalu divljač s javnih cesta te lešine stradale divljači zbrinjavaju isključivo zbog dobre lovačke prakse budući da se u konkretnim slučajevima ipak radi o stradaloj divljači pa na strani lovoovlaštenika u tim slučajevima postoji dobra volja i „moralna potreba“ za takvim postupanjem.

Nastavno na sve navedeno, a obzirom na učestalost prometnih nesreća naletom automobila na divljač na javnim cestama te uzimajući u obzir da se činjenica da lovovlaštenici preuzimaju stradalu divljač s s javnih cesta u parničnim postupcima zbog naknade štete često tumači lovoovlaštenicima na štetu, to predlažemo da lovoovlaštenici ne preuzimaju stradalu divljač s javnih cesta.

Zadnja izmjena Petak, 13 Svibanj 2016 01:25
K2 Items

PROMOCIJE

NL Pure 32 300x250ani CRO
fanzoj-lovac-info.jpg
lovac kuhada reklama banner veliki2023