Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novi pravilnik o cjeniku divljači

Napisao  Utorak, 05 Ožujak 2019 10:49

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novi pravilnik o cjeniku divljači koji je objavljen u Narodnim novinama broj 20/2019 od 27. veljače 2019. godine. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_20_419.html

 

 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

419

Na temelju članka 23. stavka 11. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« br. 99/18.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O CJENIKU DIVLJAČI

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju vrijednosti pojedinih vrsta divljači.

(2) Cijena divljači odnosi se na živu i u lovištu slobodnu divljač.

(3) Cijene su osnovica za određivanje vrijednosti lovišta na kraju gospodarskog razdoblja, početne cijene naknade za pravo lova u državnim i zajedničkim lovištima, naknade za korištenje prava lova za privatna lovišta i negativne razlike divljači, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, a obračunavaju se primjenom tablica određenih ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Tablica 1. VRIJEDNOST KRUPNE DIVLJAČI

dob

Vrsta divljači

mladunčad pomladak mlada srednja zrela
M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž
kn/grlu
Jelen obični 600,00 600,00 1.200,00 1.200,00 4.000,00 2.000,00 10.000,00 3.000,00 16.000,00 3.000,00
Jelen lopatar 350,00 350,00 700,00 700,00 2.000,00 900,00 5.000,00 1.500,00 10.000,00 1.500,00
Jelen aksis 350,00 350,00 700,00 700,00 2.000,00 900,00 5.000,00 1.500,00 10.000,00 1.500,00
Srna obična 200,00 200,00 350,00 350,00 1.500,00 600,00 2.000,00 800,00 2.500,00 1.000,00
Divokoza 300,00 300,00 500,00 500,00 2.200,00 2.000,00 3.500,00 3.200,00 6.700,00 6.000,00
Muflon 300,00 300,00 500,00 500,00 1.800,00 700,00 4.000,00 1.000,00 8.000,00 1.500,00
Svinja divlja 300,00 300,00 600,00 600,00 1.000,00 800,00 4.500,00 1.000,00 8.000,00 1.200,00
Smeđi medvjed 1.400,00 1.400,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 18.000,00 18.000,00 25.000,00 25.000,00

Tablica 2. VRIJEDNOST SITNE DIVLJAČI

Vrsta divljači kn/grlu kljunu
Jazavac 50,00
Mačka divlja 100,00
Kune 100,00
Lasica mala 50,00
Dabar 300,00
Zec obični 300,00
Kunić divlji 100,00
Puh veliki 50,00
Lisica 50,00
Čagalj 50,00
Tvor 50,00
Fazan – gnjetlovi 75,00
Jarebica kamenjaraka – grivna 100,00
Jarebica kamenjaraka – čukara 80,00
Trčka skvržulja 100,00
Prepelice 25,00
Šljuke 80,00
Golubovi divlji 100,00
Guske divlje 100,00
Patke divlje 60,00
Liska crna 25,00
Vrana siva 20,00
Vrana gačac 20,00
Čavka zlogodnjača 20,00
Svraka 20,00
Šojka kreštalica 20,00

Tablica 3.     VRIJEDNOST LOVNOTEHNIČKIH I LOVNOGOSPODARSKIH OBJEKATA

Vrsta objekta kn/kom.
Hranilište za krupnu divljač 5.000,00
Hranilište za sitnu divljač 1.500,00
Solište 500,00
Pojilište 4.000,00
Spremište za hranu 10.000,00
Čeka 15.000,00

Za ostale objekte koji su izgrađeni u lovištu temeljem propisa lovnogospodarskih planova ili su izgrađeni temeljem Programa razvoja lovnoga gospodarstva uz obavljanje pratećih djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku primjenjuju se knjigovodstvene vrijednosti potvrđene od mjerodavnog vještaka.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Cjenik divljači (»Narodne novine«, broj: 67/06.).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/11

Urbroj: 525-11/1349-19-1

Zagreb, 13. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.