ZAKON O IZMJENI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA - 2012.g.

HRVATSKI SABOR

3034

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/169

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 12. prosinca 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Članak 1.

U Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 153/09.) u članku 3. riječi: »u roku od tri«, zamjenjuje se riječima: »do 31. prosinca 2015.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 941-06/12-01/01

Zagreb, 7. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.
                                                                                                                                            N.N.Br.143/12. od  20.12.2012..

Preuzmi
Naziv datoteke 10.ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA - IZMJENA ZAKONA 20.12.2012.doc Tip doc (application/msword) Created Date Saturday, 03 January 2015 Vlasnik Dina