ZAKON O DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA - 2000.g.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. srp­nja 2000.

Broj: 01-081-00-2532/2
Zagreb, 19. srp­nja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Članak 1.

U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99. i 22/00) u članku 391. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na pravne poslove koje međusobno sklapaju Republika Hrvatska i jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave, ako je to u interesu i ci­­lju opće­ga gospodarskog i socijalnog napretka ­­njezinih građana.«

Dosadaš­­nji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 941-06/00-01/01
Zagreb, 12. srp­­nja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

N.N.Br.73/00. od  21.07.2000.

Preuzmi
Naziv datoteke 03.ZAKON O DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU 21.07.2000.doc Tip doc (application/msword) Created Date Saturday, 03 January 2015 Vlasnik Dina Modified Date Saturday, 03 January 2015